Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Verkoper
Too Many Bunnies is gevestigd te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 37 en is een onderneming behorende tot COREDO CVBA en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0667.835.003. Het BTW nummer is BE 0667.835.003 ("Verkoper").
 
2. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
 
3. Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
 
4. Verzending en levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 
Too Many Bunnies kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.
 
Alle prijzen zijn steeds incl. BTW en zichtbaar op onze webwinkel per artikel. Bij bestellingen minder dan 75 EUR komen er alleen verzendkosten bij. Deze kosten zijn afhankelijk van de afmetingen en het gewicht van je bestelling. Voordat je je bestelling bevestigt worden deze kosten duidelijk vermeld. Is je bestelling voor meer dan 75 EUR, dan verzenden we je pakje gratis naar adressen in België en Nederland. Bij bestellingen met een minimum orderwaarde van 150 EUR voorzien we gratis verzending naar Frankrijk (uitgezonderd Corsica) en Duitsland.
 
We trachten je bestelling te versturen aan de meest voordelige tarieven. Op deze manier maken we thuis winkelen extra voordelig en leuk! Als je denkt aan de hoge benzineprijzen, betaalparking en je kostbare tijd!
 
De meeste van onze producten hebben we in voorraad en kunnen we onmiddellijk leveren uit eigen stock of via rechtstreekse levering vanuit het merk zelf. Op elke productpagina kan je zien of het product beschikbaar is. Indien onze voorraad tijdelijk uitgeput is, dan kunnen we je per e-mail informeren wanneer het terug beschikbaar is. Indien gewenst kan je het product reeds op voorhand bestellen, binnenkomst van het product wordt je dan nog medegedeeld via e-mail. Sommige grotere of speciale producten kan je alleen op speciale bestelling krijgen. Hou dan rekening met een langere levertijd. Deze wordt ook steeds vermeld.
 
Too Many Bunnies werkt met Bpost, PostNL.
 
5. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
 
6. Klachten
Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.
Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.
Indien je twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan je ons altijd contacteren voor meer info.
Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
Wij vragen je dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.
Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.
 
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
 
7. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.
 
8. Garantie
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.
 
9. Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
 
Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Too Many Bunnies, Grote Molenweg 212, 2940 Stabroek, België.
Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben of gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.
Wegens hygiënische redenen kunnen fopspenen en zwemkledij nooit worden teruggenomen.
De Verkoper verbindt zich ertoe binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de Koper bepaald.
Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de Verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de Koper. Deze kan het dan binnen de veertien (14) dagen terug ophalen bij de Verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper, en op diens kosten, terugbezorgd worden aan de Koper.
Het risico van de terugzending van het product, alsook de kost voor het terugzenden, worden uitsluitend gedragen door de Koper.
 
10. Omruilen
Toch niet tevreden over je product? Dat is vervelend. Daar gaan we iets aan doen, beloofd.
Wat dat precies is, zetten we graag even voor je op een rijtje.
- Veertien (14) dagen bedenktermijn na ontvangst van je product.
- Bij ruilen: verzenden we gratis het nieuwe product
 
Wij vragen je ook om binnen de vijf (5) dagen ons op de hoogte te brengen van het feit dat je een product wenst te ruilen.
De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de Koper.
Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.
 
Artikelen aangekocht via de webwinkel van Too Many Bunnies kunnen geruild worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, na dag één (1) levering. Retourzendingen die na deze termijn gestuurd worden, worden niet meer geaccepteerd. Let op dat je het geretourneerde pakketje voldoende frankeert. Ongefrankeerde (of niet voldoende gefrankeerde) pakketten worden niet geaccepteerd. Deze retourkosten worden door ons niet vergoed.
De artikelen kunnen geruild worden op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben of gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet geruild worden. Wegens hygiënische redenen kunnen fopspenen en zwemkledij nooit teruggenomen of geruild worden. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen ontstaan tijdens de retourzending
 
11. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 
12. Prijzen en betaling
De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 37, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.
In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum.
Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief veertien (14) dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.
 
13. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internet site van Too Many Bunnies, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Too Many Bunnies zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
 
14. Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).
 
15. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
 
16. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
 
17. Eigendomsrecht
Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieërd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »